KYSELY: VIITTOMAKIELTÄ KÄYTTÄVIEN LASTEN JA NUORTEN LUKUMÄÄRÄ, KIELTEN KÄYTTÖ JA KIELITAITO


JOHDANTO

Tällä kyselyllä halutaan selvittää, kuinka monta viittomakieltä käyttävää 0–17-vuotiasta lasta Suomessa on. Kyselyn toisessa osiossa pyritään kartoittamaan viittomakieltä käyttävien lasten kielten käyttöä eri ympäristöissä ja heidän kielitaitoaan eri kielissä. Viittomakieltä käyttävä lapsi voi olla kuuro tai huonokuuloinen, joka kuulostatuksen vuoksi käyttää viittomakieltä. Viittomakieltä käyttävä lapsi voi olla myös kuuleva, joka on oppinut viittomakielen kotona kuuroilta vanhemmiltaan (ns. coda-lapsi 1) tai vanhemmalta sisarukselta. Tietoa tarvitaan perusopetuksen kehittämistä varten, sillä tällä hetkellä viittomakieltä käyttävien lasten oikeus saada viittomakielen opetusta kouluissa on heikko. Kysely toteutetaan yhteistyössä Opetus- ja kulttuuriministeriön, viittomakielisiä edustavien asiakasjärjestöjen ja Jyväskylän yliopiston kanssa. Avoimen verkkokyselyn lisäksi asiaa selvitetään rehtoreille suunnatulla kyselyllä.

Viittomakielilaki (359/2015) tuli voimaan 1.5.2015. Sen mukaan viittomakieltä käyttävä on henkilö, jonka oma kieli on viittomakieli. Kuurojen, huonokuuloisten ja kuurosokeiden lisäksi viittomakieltä käyttäviä voivat olla viittomakieltä käyttäviin perheisiin syntyneet kuulevat perheenjäsenet, jotka puhutun kielen lisäksi käyttävät viittomakieltä eli

  • kuulevat lapset, joiden vanhemmista molemmat tai vain toinen on viittomakielinen ja viittomakieltä on käytetty lapsen kanssa varhaislapsuudesta lähtien tai
  • kuulevat lapset, joiden sisarus on viittomakielinen ja viittomakieltä on käytetty lapsen kanssa varhaislapsuudesta lähtien.

Jos lapsesi kuuluu näihin ryhmiin, täytä kysely!


1) englannin kielestä peräisin olevan termin coda (= children of deaf adults) rinnalla käytetään myös termiä koda (=kids of deaf adults) silloin, kun puhutaan alle 18-vuotiaista lapsista ja nuorista